Robíme veci, ktoré fungujú!
» cad    » dokumentácia    » foto    » video    » kontakty    » krok za krokom    » na čo sa pýtate    » stojan    » systémové riešenia    

titulná stránka »» špeciálne maltoviny »» opravy a prilnavosť »» ŠTUKBETÓN

ŠTUKBETÓN – fachman žasne, domáci majster kuká, matroš hladký ako múka

ŠTUKBETÓN

ŠTUKBETÓN je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy a vytmelenie poškodených a opravených povrchov betónových a železobetónových povrchov. Na stierku ŠTUKBETÓN môže byť nanášaný ľubovoľný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie.

ŠTUKBETÓN je jednozložková plastifikovaná suchá maltová zmes s obsahom redispergovateľných polymérov.

ŠTUKBETÓN sa vyrába a dodává s vlastnosťami podľa tabuľky:

malta miešaci pomer (l / 25 kg) hrúbka min. (mm) hrúbka max. (mm) pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch (MPa) pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 7 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa) E-modul (GPa)
ŠTUKBETÓN 5,00–5,75 2 4 >3,0 >5,5 >16,0 >25,0 <25,0

výhody, použitie

  • jemná stierka na opravy povrchu betónu
  • rozmiešava sa iba s vodou
  • má dobrú spracovateľnosť
  • má výbornú prídržnosť k podkladu
  • je trvalo odolný voči vode, je mrazuvzdorný
  • má dobré mechanické vlastnosti
  • je objemovo kompenzovaný
  • je spôsobilý na styk s potravinami

aplikácia

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón. Povrch betónu nesmie byť postriekaný látkami ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pred aplikáciou stierky musí byť celý opravovaný povrch zbavený prachu, najlepšie opláchnutím tlakovou vodou.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

ŠTUKBETÓN sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Na miešanie je nevyhnutné používať pomalobežnú miešačku s núteným obehom. Pomer miešania je uvedený v tabuľke.

POUŽITIE

ŠTUKBETÓN je možné nanášať ručnou pokládkou. Ručné nanášanie stierky sa vykonáva naťahovaním. Stierka sa nanáša v jednej vrstve, ktorej hrúbka by nemala presiahnuť hodnoty uvedené v tabuľke. Finalizácia sa vykonáva po “zavädnutí” stierkovej hmoty najlepšie suchým polyuretánovým či polystyrénovým hladidlom. Opravené povrchy je nevyhnutné okamžite po dokončení začať ošetrovať. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody. Akonáhle to tuhnutie zmesi dovolí, je najvýhodnejšie zakryť plochy trvalo vlhčenou geotextíliou po dobu prvých 3 dní po oprave.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicu 2 ppm.

Práca so suchou sanačnou maltou ŠTUKBETÓN nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými popr. vápennými maltami.

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

neštandardná žltošedá

doba spracovateľnosti

50–60 minút (+20 °C)

koeficient teplotnej rozťažnosti

12,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹

merná spotreba

1,6–1,7 kg/m²/mm

merná spotreba zámesovej vody

5,00–5,75 l / 25 kg

mrazuvzdornosť

T150

nebezpečné látky

spĺňa 5.4

obsah chloridových iónov

≤ 0,05 %

odolnosť voči karbonizácii

vyhovuje

pevnosť v tlaku

> 25 MPa

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch

súdržnosť

> 1,5 MPa

statický modul pružnosti v tlaku

≥ 15 GPa

trieda reakcie na oheň

A1

balenie

balenie
cena EUR
5 kg
5,53
25 kg pouze po 40 kusech
23,29
Uvedené ceny sú bez DPH.

dokumentácia

 

Rýchlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051 návrat hore