» obchodné podmienky  » poučenie  » dopravné náklady  » paletové hospodárstvo  » kontakty  

titulná stránka » e-shop » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
se sídlem Za Nádražím 1098, 588 13 Polná
identifikační číslo: 25510924
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl C, vložka 28792
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetových stránkách www.hasoft.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., se sídlem Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, identifikační číslo: 25510924, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl C, vložka 28792 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a lidmi či právnickými osobami (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetových stránkách www.hasoft.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

b. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetových stránek prodávajícího www.hasoft.cz (dále jen „webové stránky“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti; ustanovení obchodních podmínek, kterými se zapracovávají zvláštní pravidla stanovená ust. § 1810 a násl. občanského zákoníku a ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku pro sjednávání kupních smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku či s kupujícími, kteří jsou spotřebiteli, se na osoby provádějící nákup v rámci své podnikatelské činnosti nevztahují.

c. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě, která jsou v souladu s ust. § 1812 odst. 2 občanského zákoníku, mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

d. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

e. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

b. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

c. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

d. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, včetně možnosti kupujícího při těchto krocích zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při vkládání dat. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“); to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo jinou obdobnou individuální komunikací. Prodávající zašle bez zbytečného odkladu, případně již z potvrzením objednávky uzavřenou kupní smlouvu, včetně aktuálního znění obchodních podmínek, které se na smlouvu vztahují.

e. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( neobvyklé rozsáhlé množství objednávaného zboží, neobvykle vysoká kupní ceny, neobvykle vysoké předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

f. Smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

g. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

h. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

b. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

c. V případě platby na dobírku nebo v případě, že individuálně sjednané hotovostní platby zboží je kupní cena splatná při převzetí zboží.

d. V případě, že dle individuálně sjednaných podmínek kupní smlouvy a nebo v případě, že jde o povinně bezhotovostní platbu dle zákona č. 254/2004, má být kupní cena placena bezhotovostní platbou, je kupující povinen při zadání bezhotovostní platby kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

e. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.e. a nebo v závislosti na charakteru objednávky dle čl. 3. e, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu; v těchto odůvodněných případech nejde o významnou nerovnováhu v neprospěch spotřebitele Ve smyslu ust. § 1813 občanského zákoníku.

f. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat (např. pokud je zboží prostřednictvím webového rozhraní zobrazováno jako zboží zlevněné, nezahrnuje se do celkového objemu zboží pro účely množstevní slevy či jiné výhody poskytované prodávajícím v závislosti na ceně odebraného zboží (např. neúčtování balného, přepravy apod.).

g. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, a neobsahuje – li již sama kupní smlouva zákonné náležitosti daňového dokladu, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné (zejm. písm. d), e) a g) cit ust.obč. zák.) odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, které bylo nenávratně smíseno po dodání s jiným zbožím, dodaného v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

b. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.a. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího hasoft@hasoft.cz; kupující může od smlouvy odstoupit zejména prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách www.hasoft.cz. Prodávající mu přijetí formuláře v textové podobě bez zbytečného odkladu potvrdí.

c. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.b. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

e. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.b. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu, včetně nákladů vynaložených na dodání (zvolil – li kupující při objednání jiný než nejlevnější způsob přepravy, pak částku odpovídající pouze nejlevnějšímu způsobu přepravy zboží) kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení; není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu prostředky způsobem, kterým jej od něj přijal. Jiným způsobem tak učiní v případě, že se na takovém způsobu spolu dohodli a kupujícímu způsobem vrácení nevzniknou další náklady. Možnost vrácení prostředků v hotovosti oproti osobního vrácení zboží kupujícím není vyloučena. Za tím účelem je na webových stránkách zveřejněna adresa a doba, ve které je možné tak učinit.

f. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím dle ustanovení bodu 5.b. těchto podmínek musí být zboží prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a nepoužité či byť i jen částečně nespotřebované, a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat seznámení se s jeho povahou a vlastnostmi. Nárok na snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

a. Způsob doručení zboží určuje prodávající při vyplnění objednávky pomocí webového rozhraní, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující náklady i riziko spojené s tímto způsobem dopravy.

b. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání v místě, které určil, je prodávající oprávněn požadovat při vrácení nepřevzatého zboží zpět náklady na dopravu a zároveň mu vzniká právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující v takovém případě odpovídá prodávajícímu za škodu, která vznikla na zboží pro to, že nepřevzaté zboží musel přepravce vrátit zpět prodávajícímu.

c. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

d. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

e. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, případně přepravce podle sjednaného či kupujícím zvoleného způsobu přepravy.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

b. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí kupujícím nemá vady, a zejména za to, že v době kdy kupující prodávanou věc převzal :

b.a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b.b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

b.c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

b.d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

b.e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

c. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.V případě, že věc byla vadná při převzetí kupujícím, má kupující právo, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

d. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo uplatnit odpovědnost za vadu, která se u věci, která je spotřebním zbožím, vyskytla v době do 24 měsíců od převzetí kupující nemá:

d.a) u věci prodávané za nižší cenu, pokud jde o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

d.b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

d.c) u použité věci, pokud jde o vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d.d) vyplývá-li to z povahy věci.

e. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, není – li výslovně v písemném potvrzení prodávajícího o době a rozsahu práv z vadného plnění vystaveného kupujícímu, zmíněna jiná osoba.

f. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má kupující, je – li spotřebitelem, právo obrátit se přímo na prodávajícího na adrese, uvedené v bodě e. tohoto článku obchodních podmínek s žádostí o mimosoudní projednání a vyřízení stížnosti na jednání prodávajícího či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi jsou mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz, nebo jiným subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaným v seznamu takových osob vedených ministerstvem – http://www.mpo.cz/…udni-reseni/

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

a. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím a zaplacením celé kupní ceny zboží.

b. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

c. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

d. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

e. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

a. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů jako zpracovatel osobních údajů pod č. reg. 00004302 od 28. 5. 2001.

b. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Jde zároveň o osobní údaje nezbytné pro identifikaci účastníků právního jednání a plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku. Bez zadání těchto údajů nebude kupující moci zadat pomocí webového rozhraní objednávku a nedojde k uzavření kupní smlouvy.

c. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

d. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

e. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

f. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne uskutečnění posledního nákupu pomocí webových stránek www.hasoft.cz. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

g. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

h. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.e.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

i. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci, v rozsahu dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

j. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas má kupující právo kdykoli ve formě písemného sdělení či sdělení zaslaného na elektronickou adresu prodávajícího odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ

a. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v uchovatelné a opakovaně zobrazitelné textové podobě, a to elektronickou poštou, případně v písemné podobě osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. b. Zpráva je doručena:

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

a. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

c. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje a není – li takového ustanovení, použijí se ustanovení občanského zákoníku. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují formu, kterou byla smlouva uzavřena, pokud není těmito podmínkami stanoveno jinak a nebo se smluvní strany nedohodly jinak.

d. Na kupujícího, který je podnikatelem se, s ohledem na ustanovení bodu 1. b. druhé věty za středníkem se nevztahují zejména ustanovení bodu 5. a bodů 7.a.-d. a 7.f.

e. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek, které se k ní váží, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

f. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, adresa elektronické pošty hasoft@hasoft.cz, telefon +420 567 225 111.

V Polné dne 1. ledna 2019

Ing. Ivo Řehák

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


0
 
© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?