» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » DRSOŇ

DRSOŇ

drsný povrch, rudá síla

DRSOŇ
natírání signalizační pískové penetrace DRSOŇ.čerstvý nátěr DRSONĚ.suchý nátěr DRSONĚ.

DRSOŇ je adhezní můstek, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, na dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy, na dřevotřísku, OSB desky, umakart, obklady, dlažby apod. Jedná se o zpevňující a podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami, akrylátovými omítkovinami atd. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění povrchu a zvýšení jeho hydrofobity.

DRSOŇ je jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, směs plniv a kameniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přídavkem aditiv, neobsahující těžké kovy.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt! Extrémně savé podklady před použitím přípravku nejdříve natřete produktem STAVLEP zředěným vodou v poměru 1:5. Při aplikaci na OSB desky doporučujeme přebroušení povrchu desek.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

DRSOŇ je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací na povrch betonu nijak upravovat. Před aplikací pouze důkladně promíchejte! Doporučuje se promíchávat i v průběhu aplikace. Podle použitého způsobu nanášení nebo účelu použití lze přidat až 10 % vody.

Veškeré pomůcky a pracovní náčiní je nutno ihned po ukončení práce opláchnout vodou. Po vytvoření lepivého filmu je kompozice ve vodě zcela nerozpustná a její mechanické odstranění je prakticky neschůdné.

POUŽITÍ

DRSOŇ se nanáší v jedné vrstvě. Vlastní aplikace kompozice se provádí válečky, případně štětcem, kompozici lze nanášet nástřikem. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je adhezní můstek přetíratelný po 4–6 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +30 °C.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci, opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. NAMAŽSE, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření. Při požití: Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
červená
báze
spojení písku s polymery
hmotnost objemová
cca 1250 kg/m³
měrná spotřeba
0,15–0,25 kg/m²
obsah netěkavých složek
min. 45 %
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
36 měsíců

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK KILLER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy

BALENÍ

balenícena Kč
1 kg 144
5 kg 649
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Oprava betonu v kotelně
Chtěl bych provést opravu betonu v kotelně rodinného domu směsí štukbeton - vydrolené místa…
krok za krokem Tepelná odolnost DRSONĚ
Mám dotaz na Váš produkt DRSOŇ (adhezní můstek). Jaká je prosím tepelná odolnost? Při…
krok za krokem DRSOŇ a polystyren
Mohu na polystyren použít disperzi Drsoň, pro lepší přilnavost následné lepící stěrky s…
krok za krokem Sprchový kout v obytném autě
Chtěl bych do obytného auta udělat sprchový kout (příležitostné využití). Bude to…
krok za krokem DRSOŇ a izolační fólie
Rád bych věděl, jestli není penetrace agresivní vůči povrchu z izolační fólie?…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?