» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » PENETRACE POD TEKUTOU DLAŽBU

PENETRACE POD TEKUTOU DLAŽBU

podklad pro epoxid připraví

PENETRACE POD TEKUTOU DLAŽBU

PENETRACE POD TEKUTOU DLAŽBU slouží k impregnaci a penetraci betonů a jiných pórovitých podkladů se zvýšenou vlhkostí před nanášením epoxidových hmot, jako například TEKUTÉ DLAŽBY, obzvláště pokud vlhkost podkladu přesahuje 4 %.

PENETRACE POD TEKUTOU DLAŽBU je čirý, nízkovizkózní roztok epoxidové pryskyřice určený k penetraci a impregnaci porézních materiálů.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev musí být alespoň 1,5 MPa. Korodující výztuž a viditelně poškozený beton musí být náležitě opraveny. Vlhkost podkladu by neměla přesáhnout 8 %. V žádném případě nesmí být na podkladu patrný vodní film.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

PENETRACE POD TEKUTOU DLAŽBU je dodávána již ve stanoveném poměru složky A a B, který činí 8,3:1 hmotnostně. Vlastní příprava se provádí tak, že ke složce A se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky B. K míchání lze použít běžné pomaloběžné vrtulové míchadlo. Zpracovatelnost připravené směsi činí při teplotě 20 ºC 240 minut.

POUŽITÍ

Penetrační nátěr se nanáší štětcem, válečkem či asfaltérským koštětem, a to v jedné nebo dvou vrstvách, podle savosti podkladu. Minimální prováděcí teplota pro aplikaci je 10 ºC. Při nižších teplotách se prodlužuje doba vytvrzování. Penetrace nemá tvořit na povrchu film.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s dvousložkovým systémem PENETRACE POD TEKUTOU DLAŽBU vyžaduje přiměřená hygienická opatření obvyklá při práci s hmotami na epoxidové bázi. Především je nutné se řídit příslušnými ustanoveními ČSN 64 1301 a 65 0201. Pracoviště musí být řádně odvětráno, pracovníci musí mít odpovídající prostředky osobní ochrany a při práci není dovoleno jíst, pít ani kouřit. Při kontaminaci oka je nutno oči vypláchnout čistou vodou a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Při náhodném požití je nezbytné vyvolat okamžitě zvracení a bez prodlení vyhledat lékařskou pomoc. Při potřísnění pokožky je nutno postižené místo důkladně umýt vlažnou vodou a mýdlem a místa ošetřit vhodným reparačním krémem. PENETRACE POD TEKUTOU DLAŽBU je z hlediska požární bezpečnosti hořlavinou I. třídy, k hašení je nutné použít práškových či pěnových přístrojů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+10 °C až do +30 °C
barva
čirá nažloutlá kompozice
doba zpracovatelnosti
240 min
měrná spotřeba
0,15–0,40 kg/m²
odolnost proti otěru metodou BCA
NPD
odolnost v rázu
NPD
přídržnost
NPD
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
viskozita
350 - 500 mPas

BALENÍ

balenícena Kč
9,3 kg (8,3 kg a 1 kg) na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DOKUMENTACE

    Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

    Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


    © 2003–2023 HASOFT nahoru
    Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?