» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU

PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU

podklad pre epoxid pripraví

PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU

PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU slúži na impregnáciu a penetráciu betónov a iných pórovitých podkladov so zvýšenou vlhkosťou pred nanášaním epoxidových hmôt, ako napríklad TEKUTEJ DLAŽBY, hlavne pokiaľ vlhkosť podkladu presahuje 4 %.

PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU je číry, nízkoviskózny roztok epoxidovej živice určený na penetráciu a impregnáciu poréznych materiálov.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný alebo inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť povrchových vrstiev v ťahu musí byť aspoň 1,5 MPa. Korodujúca výstuž a viditeľne poškodený betón musia byť náležite opravené. Vlhkosť podkladu by nemala presiahnuť 8 %. V žiadnom prípade nesmie byť na podklade viditeľný vodný film.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU je dodávaná v už stanovenom pomere zložky A a B, ktorý predstavuje 8,3:1 hmotnostne. Vlastná príprava prebieha tak, že k zložke A sa postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo zložky B. Na miešanie je možné použiť bežné pomalobežné vrtuľové miešadlo. Spracovateľnosť pripravenej zmesi predstavuje pri teplote 20 ºC 240 minút.

POUŽITIE

Penetračný náter sa nanáša štetcom, valčekom či asfaltérskou kefou, a to v jednej alebo dvoch vrstvách podľa savosti podkladu. Minimálna prevádzková teplota pre aplikáciu je 10 ºC. Pri nižších teplotách sa predlžuje doba vytvrdzovania. Penetrácia nemá tvoriť na povrchu film.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s dvojzložkovým systémom PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU vyžaduje primerané hygienické opatrenia obvyklé pri práci s hmotami na epoxidovej báze. Predovšetkým je nutné riadiť sa príslušnými ustanoveniami STN 64 1301 a 65 0201. Pracovisko musí byť riadne odvetrané, pracovníci musia mať zodpovedajúce prostriedky osobnej ochrany a pri práci nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť. Pri kontaminácii oka je nutné oči vypláchnúť čistou vodou a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri náhodnom požití je nevyhnutné vyvolať okamžite zvracanie a bez zdržania vyhľadať lekársku pomoc. Pri postriekaní pokožky je nutné postihnuté miesto dôkladne umyť vlažnou vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom. PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU je z hľadiska požiarnej bezpečnosti horľavinou I. triedy, na hasenie je nutné použiť práškové alebo penové prístroje.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+10 °C až do +30 °C
farba
číra nažltlá kompozice
doba spracovateľnosti
240 min
merná spotreba
0,15–0,40 kg/m²
odolnosť proti oteru metódou BCA
NPD
odolnosť v rázu
NPD
prídržnosť
NPD
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov
viskozita
350 - 500 mPas

BALENIE

baleniecena EUR
9,3 kg (8,3 kg a 1 kg) na dotaz
Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?