» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » HLBOŇ

HLBOŇ

hĺbková nano penetrácia

HLBOŇ

HLBOŇ je špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom na všetkých savých anorganických materiáloch, je určený na spevnenie podkladu alebo zjednotenie jeho savosti. Kvôli svojej vysokej prenikajúcej schopnosti sa používa na staré aj nové omietky, tehlové a pórobetónové murivo, na ochranu a oživenie vzhľadu prírodného aj umelého kameňa. Je vhodný aj na penetrovanie všetkých betónových povrchov pod nátery FARBA NA BETÓN a BIELA FARBA alebo pod izolačné nátery ako LEPENKA VO VEDRE.

HLBOŇ je zmes vody, nanodisperzie styrén-akrylátového kopolyméru a aditív. Oproti bežným penetráciám s rovnakým obsahom sušiny má dvojnásobnú penetračnú kapacitu (g), teda dvojnásobnú hmotnosť telieska vzniknutého vysušením mikromletého piesku s prímesou 2 ml testovanej penetrácie.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

PRÍPRAVA MATERIÁLU

HLBOŇ je pripravený priamo na nanášanie a nie je potrebné ho pred aplikáciou nijak upravovať.

POUŽITIE

Pred aplikáciou hĺbkovej penetrácie HLBOŇ je žiaduce všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť, napr. fóliou PLOCHU CHRÁŇ. Vlastná aplikácia kompozície sa vykonáva valčekom, štetcom, prípadne striekaním. Pri mimoriadne savých a suchých podkladoch je žiaduce výrobok riediť 1:1 vodou a nanášať vo dvoch vrstvách. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlkosti 65 % je penetračný náter pretierateľný po 4 – 6 hodinách. Pri použití penetrácie na spevnenie podkladu je aplikácia ďalších hmôt možná až po dokonalom zaschnutí penetrácie.

Všetky pomôcky a pracovné náčinie je nutné ihneď po ukončení práce opláchnuť vodou.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri aplikácii striekaním zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Zabrániť kontaktu s očami a kožou, používať ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné zabezpečiť proti možnej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, omytie kože). Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba
mliečnobiela
hustota
1010 kg/m³
merná spotreba
0,05–0,20 l/m²
obsah sušiny
7 %
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
36 mesiacov
špeciálne informácie
aplikační koncentrace, mimořádná penetrační kapacita

BALENIE

baleniecena EUR
1 l 2,51
5 l 9,73
Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTÁCIA


© 2003–2019 HASOFT návrat hore