» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » systémové riešenia » SANACIE » Systém sanácie vlhkého muriva - podpivničená stavba - vonkajšia obvodová stena

Systém sanácie vlhkého muriva - podpivničená stavba - vonkajšia obvodová stena

Systém sanácie vlhkého muriva - podpivničená stavba - vonkajšia obvodová stena

Dodatočné hydroizolačné, vysušovacie a stavebné zásahy do konštrukcie spodnej časti stavby aj okolitého horninového prostredia.

Chemická hydroizolačná clona v murive vytvorená v murive metódou infúzie, doplnená sanačným omietkovým systémom.

INTERIÉR

SANÁCIA
Starú omietku je nutné odstrániť do výšky 0,8 m nad hranicou vzlínajúcej vlhkosti. To isté platí aj pre rozrušenú maltu vo vodorovných aj zvislých škárach do hĺbky 20 mm. Napučiavacie a s vodou reagujúce látky, napr. sadra alebo drevo, sa z podkladu odstránia.

INJEKTÁŽE
K injektáži muriva proti kapilárnej vlhkosti sa hodí najlepšie vo vode rozpustný injektážny prostriedok, napríklad vodný roztok silikonátov vo forme zmrazovacích valcových nábojov STENUSUŠ, alebo impregnačný krém na báze silanu STENUSUŠ KRÉM.

Princíp metódy spočíva v tom, že do vlhkej steny sa vodorovne vyvŕtajú otvory v rozostupe 110 mm s hĺbkou, ktorá by mala končiť 50 mm od opačného povrchu vŕtanej steny. Na vykonávanie vrtov sa prednostne používajú také zariadenia, ktoré nevyvolávajú otrasy. Priemer vŕtania je 26 mm pre aplikáciu STENUSUŠA, alternatívne 12 mm pre aplikáciu STENUSUŠ KRÉMU. Stavebný prach sa pred injektovaním z vrtov odstráni odsatím alebo vyfúkaním.

Do takto pripravených otvorov sa celkom 3× až 4× aplikujú vopred zmrazené (pri teplote min. –18 °C) valcové náboje produktu STENUSUŠ, ktoré po roztopení jednoducho a rýchlo prenikajú do pórov muriva a maltových škár, kde vytvoria nepriepustnú bariéru proti vzlínajúcej vlhkosti. Mernú spotrebu pri aplikácii produktu STENUSUŠ je možné stanoviť podľa tabuľky nižšie.

hrúbka steny počet nábojov vkladaných súčasne do 1 otvoru počet aplikácií celkový počet nábojov na 1 bm
45 cm 2 náboje 54 nábojov
45 cm 2 náboje 72 nábojov
60 cm 3 náboje 81 nábojov
60 cm 3 náboje 108 nábojov

Alternatíva nestekavej konzistencie, vhodná predovšetkým do tenkovrstvových škár novodobých dutých keramických tvárnic spočíva v aplikácii STENUSUŠ KRÉMU, ktorý je možné nanášať priamo z kartuše alebo z vedra pomocou APLIKAČNÉHO POSTREKOVAČA. Mernú spotrebu pri aplikácii produktu STENUSUŠ KRÉM je možné stanoviť podľa tabuľky nižšie.

hrúbka steny orientačná spotreba na 1 bm
15 cm 150 g
30 cm 300 g
45 cm 450 g
60 cm 600 g

VNÚTORNÁ HYDROIZOLÁCIA

Do úrovne injektáže je potrebné vykonať vnútorné zvislé dodatočné izolácie. Na plošné izolácie stien sa používa predovšetkým LEPENKA VO VEDRE, na plošné hydroizolácie podláh sa používa ZÁKLADOVÁ IZOLÁCIA. Najmenšie hrúbky zaschnutých vrstiev je možné stanoviť podľa tabuľky nižšie.

namáhanie vlhkosti hrúbka vrstvy počet vrstiev
zemná vlhkosť 2 mm 2
netlaková voda 3 mm 2–3
tlaková voda 4 mm 3

Pre nanesenie rovnomernej vrstvy hydroizolačných hmôt sa podklad musí vyrovnať. Nevyplnené škáry, priehlbiny a hrubé nerovnosti sa zaplnia a vyrovnajú maltou VODOTES. Izolácia sa nesmie aplikovať na ostré hrany konštrukcií. Vonkajšie rohové hrany sa osekajú, vnútorné sa zaoblia VODOTESOM v polomere min. 50 mm. V styku zvislej steny s podlahou a v mieste horizontálnej izolácie muriva sa vyhĺbi drážka s rozmermi 40 × 40 mm, v styku zvislej steny a podlahy sa potom vykoná zaoblenie s polomerom min. 50 mm.

Hydroizolácia sa vykonáva formou vane, presahy pre napojenie jednotlivých izolačných materiálov musia byť aspoň 200 mm. Z týchto dôvodov sa musia odstrániť na stykoch s izolovanou stenou aj existujúce povrchové úpravy podláh, aby bolo možné napojenie zvislej dodatočnej izolácie stien na ich vodorovné hydroizolácie.

SANAČNÉ OMIETKY

Poškodené murované prvky je potrebné nahradiť alebo murivo reprofilovať sanačnou opravnou hmotou VODOTES. Na zlepšenie adhézie omietky k podkladu sa doporučuje nástrek HASSAN ŠPRIC, ktorý sa nevykonáva celoplošne, ale šachovnicovo alebo sieťovito tak, aby stupeň pokrytia bol najviac 50 %. Nástrek by nemal prekročiť hrúbku 5 mm.

To najpodstatnejšie je, že finálny povrch zostane vizuálne suchý a bez porúch, zaistí priedušné HASSAN JADRO, alternatívne SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1. HASSAN JADRO je suchá maltová zmes, ktorej prednosťou je štandardné zloženie suroviny, ktoré garantuje výrobca HASOFT. SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1 je prísada na výrobu sanačnej omietky z komponentov v dosahu stavby. Oba ponúkané varianty sa môžu nanášať buď ako jedno alebo viacvrstvové omietky, pritom je ale nutné dodržať celkovú hrúbku omietky minimálne 2 cm.

Ako posledná vrstva sanačného omietkového súvrstvia sa používa HASSAN ŠTUK. Štuková vrstva sa nanáša zásadne ako jednovrstvová, pričom hrúbka vrstvy nesmie prekročiť 2 mm, inak hrozí riziko vzniku zmršťovacích trhlín.

Pre finálne nátery HASSANOV je podstatné splnenie podmienky malého difúzneho odporu, pre ekvivalentnú hrúbku vzduchu uvádza spoločnosť HASOFT kritérium sd < 0,2 m.

EXTERIÉR

ZEMNÉ PRÁCE – HĹBENÉ VYKOPÁVKY

Pri zemných prácach vedúcich k obnaženiu sanovaného muriva je potrebné zaisťovať stabilitu stien výkopov. Pri objektoch, pri ktorých je po obvode dostatok voľného miesta, sa najčastejšie volia svahované steny výkopu. Steny svahovaného výkopu sa v tom prípade nemusia zaisťovať žiadnou dočasnou konštrukciou. Sklon svahu sa určuje najčastejšie pomerom výšky k dĺžke; pri piesočných štrkoch je to 1:1,25 až 1:1,75. Ak presakuje svahom voda, volí sa svah so sklonom 1:2,5 až 1:3,5. Ak nie je z akýchkoľvek dôvodov možné vykonať výkopy so svahovanými stenami, musia sa ich steny zaisťovať pažením alebo podzemnými stenami. Dno výkopu sa vykonáva so šírkou min. 600 mm, čím je neskôr zaistený pracovný priestor na vykonávanie zvislej dodatočnej hydroizolácie a drenáže.

VONKAJŠIA HYDROIZOLÁCIA

Izolácia nesmie byť vykonávaná cez ostré hrany. Na vonkajšej strane sa rohové hrany osekajú alebo skosia, na strane vnútornej sa zaoblia VODOTESOM v polomere cca 50 mm. V styku zvislej steny so základom sa vždy musí brať do úvahy vysoká vlhkosť muriva. Preto sa tu na stene do výšky min. 250 mm nad základ musí existujúca hydroizolácia odstrániť a miesto nej sa nanesie dvojitá vrstva LEPENKY VO VEDRE. Týmto spôsobom sa vytvorí vhodný podklad pre následnú ZÁKLADOVÚ IZOLÁCIU a zároveň sa zabráni pôsobeniu vlhkosti na vnútorné plochy izolovaného muriva. Najmenšie hrúbky zaschnutých vrstiev je možné stanoviť podľa tabuľky nižšie.

namáhanie vlhkosťou hrúbka vrstvy počet vrstiev stužujúca vložka
zemná vlhkosť (presakujúca voda bez spojitej hladiny) 3 mm 2 na všetkých kútoch a rohoch
netlaková voda 3 mm 2 celoplošne
tlaková voda (presakujúca voda so spojitou hladinou) 4 mm 2 celoplošne

V prípade prenikania vlhkosti z vonkajšej strany konštrukcie môže byť LEPENKA VO VEDRE použitá na upravenú stenu ako hydroizolácia poistná. LEPENKA VO VEDRE sa môže aplikovať iba na minerálne podklady. Iba LEPENKA VO VEDRE je vďaka svojej pružnosti schopná podľa situácie a pohybu konštrukcie preklenúť trhlinky vzniknuté zmršťovaním v šírke (w > 1,0 mm).

Na pripavený podklad sa vykoná základný (penetračný) náter, pripravený zo ZÁKLADOVEJ IZOLÁCIE nariedenej vodou v pomere 1:1. V prípade vlhkého podkladu sa najprv nanesie LEPENKA VO VEDRE. Pri nanášaní ZÁKLADOVEJ IZOLÁCIE je bezpodmienečne nutné dodržať dobu zaschnutia jednotlivých vrstiev.

Hydroizolačný systém je nutné trvalo chrániť proti mechaickému poškodeniu. Ako ochranná vrstva sa napr. používajú:

Nesmú prenášať žiadne bodové alebo nerovnomerné zaťaženie, prípadne poškodzovať hydroizolačný povlak stlačením. Taktiež ochranné vrstvy hydroizolácie sa aplikujú najskôr až po dokonalom preschnutí jednotlivých vrstiev ZÁKLADOVEJ IZOLÁCIE.

DRENÁŽE

Zvislá drenážna vrstva je od okolitého prostredia oddelená vždy separačnou vrstvou. Je zavedená do kameniva nad drenážnym potrubím, čím je zaistené beztlakové odvádzanie vody do drenážneho potrubia. Ukončená je 150 mm pod úrovňou terénu tak, aby bolo vylúčené prenikanie povrchovej vody alebo vody z fasády do obvodovej drenáže.

Pri profilových (nopových) fóliách existuje riziko zatlačovania do hydroizolácie alebo do ochranných vrstiev, a to ako v dôsledku pôsobenia tlaku zeminy, tak aj v dôsledku hutnenia okolitej zeminy. Preto sa profilované (nopové) fólie doporučuje používať do hĺbky 3 m pod terénom. Pokiaľ sa používa profilovaná (nopová) fólia s nakašírovanou textíliou, tak sú nopy orientované k zemine.

Dno drenážnneho potrubia sa umiestňuje v hĺbke min. 200 mm a nižšie (podľa min. pozdĺžneho spádu 0,5 %) pod rovinou vodorovnej hydroizolácie. Výber drenážneho potrubia sa riadi veľkosťou prítoku vody na stenu nasledovne:

drenážne potrubie max. dĺžka potrubia pre rôzne druhy pôdy [m]
priemer veľmi málo priepustné pôdy málo priepustné pôdy priepustné pôdy veľmi priepustné pôdy
DN 100 50 25 10 5
DN 125 100 50 20 10
DN 160 200 100 30 20
DN 200 300 150 60 30

Podkladný betón je položený v hrúbke min. 100 mm pod dnom drenážneho potrubia v kvalite min. C8/10. Priečny spád betónovej mazaniny je 3 %, pozdĺžny spád je 0,5 %. V dne betónovej mazaniny sa vyhĺbi ryha pre uloženie drenážneho potrubia. Význam betónovej mazaniny spočíva najmä:

Obsyp drenážneho potrubia sa vykonáva v hrúbke min. 300 mm nad drenážnym potrubím z kameniva frakcie 16–32, a to bez prachových častíc, ktoré by mohli zanášať nielen perforácie drenážneho potrubia.

ZEMNÉ PRÁCE – KONŠTRUKCIE ZO ZEMÍN

Vyplnenie stavebného výkopu sa musí vykonať po vrstvách tak, aby sa izolácia nepoškodila. Je potrebné dbať na to, aby povrch terénu bol v spáde od päty steny a povrchová voda mohla byť odvádzaná od objektu.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNE MALTOVINY

ĎALŠÍ POMOCNÍCI

SÚBORY NA STIAHNUTIE


Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?